a

bp@bajkowapolanka.pl

61 835 16 26 , +48 883 305 580

Adres

ul. Polanka 7 F 61-131 Poznań

Procedury

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRYWATNYM PRZEDSZKOLU BAJKOWA POLANKA W POZNANIU

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72;

Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, art. 19, art. 33;Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730 i 761);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055);

Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140);

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego – Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

Statut Przedszkola
Cel główny:

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać  niniejszego dokumentu.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

 • Dyrektor/organ prowadzący – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.
 • Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy  wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 • Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 • Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

Sposób prezentacji procedur: 

 • Udostępnienie dokumentu na stronie www.bajkowapolaka.pl lub/i INSO.
 • Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 • Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu lub na najbliższym po zmianach.

Dokonywanie zmian w procedurach:

             Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być  sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe:

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄ OD 01.09.2023

WYKAZ PROCEDUR;

PROCEDURA 1 Dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w  Przedszkolu.

PROCEDURA 2 Dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

PROCEDURA 3 Dotycząca organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu.

PROCEDURA 4 Dotycząca organizowania spacerów i wycieczek.

PROCEDURA 5 Dotycząca postępowania w razie wypadku na terenie    Przedszkola

PROCEDURA 6 Dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających       teren Przedszkola.

PROCEDURA 7 Dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć  dodatkowych.

PROCEDURA 8 Dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

PROCEDURA 1 Dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w  Przedszkolu.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Statut Przedszkola

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci i że w przypadku ich narażenia ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 3. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega w szczególności na chronieniu dzieci przed urazami, bólem, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega w szczególności na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.
 4. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie: wdrażania dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, w łazience, w szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze); właściwego komunikowania się z dziećmi;  właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom; znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach;  unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych;  zwierząt; roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych;  bezpieczeństwa w ruchu drogowym; nie oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagubienia się.
 5. Dziecku nie wolno: wychodzić samodzielnie z sali, z placu zbaw, z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej, łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania, narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.
 6. Nauczyciele mają obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu, wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, w szczególności wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego.
 7. Nauczyciele mają obowiązek zapoznania rodziców  z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za  nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodnie z obowiązującymi w grupie i przedszkolu zasadami.
 8. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących w placówce.
 9. Nauczyciel  ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu. Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu dla dzieci niebezpiecznym!
 10. Nauczyciele są zobowiązani do poinformowania rodziców o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 11. Rodzice lub osoby do tego upoważnione przyprowadzają dziecko do przedszkola, korzystając z dzwonka wewnętrznego informują pracowników przedszkola o gotowości dziecka do wejścia do sali.
 12. Rodzicom lub osobom do tego upoważnionym zabrania się pozostawiania dzieci samych w szatni.
 13. Rodzice lub osoby do tego upoważnione odbierają dziecko z szatni przedszkolnej, o ile przyjęte w danym czasie procedury nie stanowią inaczej.
 14. Przyprowadzanie dzieci  oraz odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby upoważnione przez nich pisemnie na drukach obowiązujących w przedszkolu złożonych na początku roku szkolnego u nauczycieli i przechowywanych w dokumentacji placówki.
 15. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela ( pełniąca popołudniową zmianę)  powinni nie tylko wiedzieć ale również widzieć kto  odbiera dziecko z przedszkola.
 16. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Procedura 2 dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.
 17. Dzieci przebywające na terenie placówki są objęte ciągłym dozorem i opieką i nie mogą być pozostawione bez opieki nauczyciela, pomocy nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 18. Nauczyciele mają wyznaczony harmonogram pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy, a spóźnienie należy zgłaszać dyrektorowi i podać jego  przyczynę.
 19. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze nauczyciela przejmującego dzieci w grupie. W przypadku spóźnienia lub nieobecności nauczyciela przejmującego dzieci w grupie dyrektor  ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora do sprawowania opieki nad dziećmi jest dla niego zobowiązujące.
 20. Gdy nauczyciel musi opuścić grupę np. wyjść do toalety, telefonu, itp., powierza opiekę nad dziećmi pomocy nauczyciela lub innemu upoważnionemu pracownikowi przedszkola, a swoją nieobecność ogranicza do minimum.
 21. W ciągu dnia wszyscy pracownicy są zobowiązani do monitorowania osób wchodzących i wychodzących z budynku przedszkola zgodnie z Procedurą 6 dotyczącą monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren Przedszkola.
 22. Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione) mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 23. Nauczyciel nie może podawać dziecku jakichkolwiek leków, za wyjątkiem leków ratujących życie. W sytuacji choroby dziecka, która nie jest chorobą zakaźną, a jest chorobą przewlekłą (cukrzyca, epilepsja etc.) rodzic upoważnia nauczyciela do stosowania odpowiedniego, uzgodnionego z lekarzem, postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Uzgodnienia zostają spisane w obecności dyrektora przedszkola, za zgodą nauczyciela.
 24. Obowiązkiem rodzica, opiekuna lub osoby upoważnionej do przyprowadzania dziecka jest sprawdzenie czy dziecko nie zabrało ze sobą niebezpiecznych przedmiotów, zabawek,  leków itp.
 25. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych grup opracowują wraz z dziećmi tzw. Kodeks przedszkolaka.   Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycie z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci
 26. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim, nauczyciel ma obowiązek poinformowania o tym dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka i postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami.
 27. Sale przedszkolne są objęte monitoringiem wizyjnym. Szczegółowe zasady zostały opisane w Regulaminie Monitoringu.

PROCEDURA 2 Dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Statut Przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 7:00 i odbierana do godz. 18:00. Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola. Rodzice są zobowiązani powiadomić przedszkole o nieobecności dziecka w danym dniu lub jego spóźnieniu do godz. 7:00
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. W czasie trwania pandemii dzieci nie mogą przynosić ze sobą przedmiotów zabieranych na salę.

 4. Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione) zobowiązani są przyprowadzać dzieci zdrowe.
 5. Dzieci mogą być przyprowadzane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców lub  prawnych opiekunów. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez upoważnioną przez nich osobę. Dokument upoważnienia jest własnoręcznie podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do nauczyciela grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez osobę inną niż rodzic lub opiekun prawny stanowi załącznik nr 1. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek w razie wątpliwości co do wiarygodności osoby, która odbiera dziecko, sprawdzenia zgodności danych w dokumencie tożsamości z danymi na pisemnym upoważnieniu rodziców.
 6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego do i odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe). O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie  informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie  dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 8. Nauczyciel każdej grupy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 9. Nauczyciel jako osoba posiadająca wiedzę z zakresu danych osobowych dotyczących dzieci zapisanych do przedszkola i rodziców jest zobowiązany do ochrony powyższych danych osobowych, zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych i odpowiada za jej naruszenie.
 10. Odbiór dziecka następuje do godziny 18.00. w przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do tej godziny, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczyciel oczekuje na przybycie rodzica (opiekuna prawnego) do godziny 18.30. Po tym czasie nauczyciel/ dyrektor powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

PROCEDURA 3 Dotycząca organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu (na plac zabaw ).

Podstawa prawna;

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. W ogrodzie przedszkolnym każdego pracownika oraz dzieci obowiązuje regulamin, który jest wywieszony w widocznym miejscu w ogrodzie.
 2. Codziennym obowiązkiem pracownika wyznaczonego przez dyrektora placówki
  ( pomoc nauczyciela z rannej zmiany) jest    sprawdzenie terenu ogrodu przedszkolnego (placu zabaw), który sprawdza stan techniczny sprzętów, czystość i bezpieczeństwo oraz w miarę możliwości likwiduje ewentualne zagrożenia.
 3. Pracownicy przedszkola, pomagają przy ubieraniu się i rozbieraniu   dzieci ( zwłaszcza dzieciom młodszym), a obowiązkiem nauczyciela jest ustalenie etapów tych czynności aby nie dochodziło do przegrzania dzieci. Nauczyciel dba o odpowiedni do pory roku i temperatury ubiór dzieci. Przed wyjściem na zewnątrz dzieci powinny skorzystać z toalety.
 • Nauczyciel przed wyjściem z budynku przelicza stan dzieci.
 • Dzieci ustawiają się parami i przechodząc z budynku do ogrodu przedszkolnego .
 • Obowiązkiem nauczyciela jest czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie przemarszu do,  oraz pobytu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizowanie   warunków   do bezpiecznej zabawy oraz jest odpowiedzialny za bezpośrednią opiekę nad swoją grupą.
 • Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których dyżuruje osoba dorosła. Podczas zabaw w ogrodzie dzieciom nie wolno oddalać się poza teren wyznaczony    przez nauczyciela.
 • Nauczyciel organizuje zajęcia na powietrzu tylko w warunkach atmosferycznych ku temu sprzyjających. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci mają obowiązek posiadać odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu oraz mieć dostęp do wody pitnej. Zabronione jest wychodzenie z dziećmi na powietrze w warunkach atmosferycznych nie sprzyjających zdrowemu  przebywaniu na powietrzu tj. przekroczone zanieczyszczenie powietrza, mróz, ulewny deszcz, burza itp.
 1. Dziecko może opuścić teren ogrodu przedszkolnego tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela   lub pomocy nauczyciela w celu przebrania się lub toalety.
 1. Dziecko może opuścić teren ogrodu przedszkolnego w przypadku odebrania go przez Rodzica lub osobę do tego upoważnioną.
 1. Nauczyciele przekazujący opiekę nad daną grupą innemu nauczycielowi bądź pomocy nauczyciela informują o aktualnym stanie liczbowym dzieci.
 1. Jeżeli dojdzie do wypadku dziecka nauczyciel lub pomoc nauczyciela udziela pomocy dziecku i zgłasza wypadek do dyrektora placówki. W tym czasie nauczyciel w zależności od okoliczności sprawuje opiekę nad grupą. Jeśli sam udziela pomocy poszkodowanemu dziecku powierza pozostałe dzieci pomocy nauczyciela, nauczycielowi innej grupy lub innemu upoważnionemu pracownikowi przedszkola.
 1. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy przedszkolnej, wszystkie nauczycielki czuwają nad bezpieczeństwem swojej grupy oraz mają baczenie na pozostałe dzieci i są zobowiązane reagować w przypadku zagrożenia lub niewłaściwego zachowania dzieci.
 2. Przed powrotem do obiektu przedszkolnego nauczyciel ustawia dzieci w pary tworząc kolumnę i sprawdza stan ilościowy dzieci.
 3. Furtka prowadząca na ogród musi być obowiązkowo zamknięta, a klucz w czasie przebywania dzieci w ogrodzie wyciągnięty z zamka.

PROCEDURA 4 Dotycząca organizowania spacerów i wycieczek

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. O każdorazowym wyjściu poza teren przedszkola tj. spacer lub wycieczka nauczyciel informuje  dyrektora oraz dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola. Uzupełnia w zeszycie wszystkie dane przed wyjściem z przedszkola.
 2. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.
 3. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz pomoc nauczyciela (na 10 dzieci co najmniej jedna osoba dorosła). W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze inna osoba wyznaczona przez dyrektora.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci podczas spacerów i wycieczek.
 5. W trakcie spaceru, wycieczki nauczyciel dba o to aby dzieci szły parami w kolumnie zwartej, para za parą. Jednocześnie osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.
 6. W przypadku wycieczki, która wiążę się z przejazdem środkami komunikacji miejskiej lub autokarem nauczyciel uzgadnia termin z dyrektorem przedszkola oraz wypełnia Kartę wycieczki, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 7. Organizacja wycieczek odbywa się za pisemną zgodą rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjściem / wyjazdem nauczyciel przygotowuje pisemną listę dzieci z numerem PESEL, imionami rodziców oraz telefonami kontaktowymi do nich oraz sporządza kartę wycieczki. Karta wycieczki powinna być podpisana przez kierownika wycieczki (wyznaczonego przez dyrektora/organizatora), wszystkich opiekunów, dyrektora przedszkola.  Opiekunowie i kierownik    wycieczki    powinni    podpisać,    że    biorą odpowiedzialność    za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.
 8. Przed wyjściem na spacer/wyjazdem na wycieczkę nauczyciel ustala z dziećmi zasady zachowania się podczas spaceru/ wycieczki.
 9. Obowiązkiem nauczyciela jest każdorazowe sprawdzanie liczebności grupy.
 10. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci po uprzednim przypomnieniu zasad przechodzenia przez jezdnię przechodzą sprawnie, parami: nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.
 11. Dzieci  w trakcie wycieczki powinny  posiadać kamizelki lub chusty.
 12. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka.
 13. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
 14. Po powrocie z wycieczki nauczyciel zgłasza powrót dyrektorowi przedszkola i przekazuje istotne informacje o tym co wydarzyło się podczas jej trwania.
 15. Niedopuszczalne jest organizowanie lub kontynuowanie wycieczki podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.

PROCEDURA 5  Dotycząca postępowania w razie wypadku.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. Nauczyciel albo inny pracownik przedszkola będący świadkiem wypadku lub poinformowany o wypadku, niezwłocznie udziela poszkodowanemu dziecku pomocy: w miarę możliwości udziela pierwszej pomocy przedmedycznej i wzywa karetkę pogotowia.
 2. Rodzaj udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku.
 3. W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki świadek wypadku lub osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika przedszkola. Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania karetki.
 4. Świadek wypadku nie może pozostawić poszkodowanego dziecka bez opieki do czasu przybycia karetki lub innego opiekuna.
 5. Świadek wypadku lub osoba, która dowiedziała się o wypadku, niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola o wypadku albo prosi innego pracownika o poinformowanie o zaistniałym  wypadku lub, w przypadku jego nieobecności na terenie placówki, kierownika.
 6. Dyrektor niezwłocznie informuje o wypadku rodziców albo prawnych opiekunów dziecka.
 7. W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania się przez nauczyciela zarówno    poszkodowanym,    jak    i    pozostałymi    dziećmi,    pracownik    obsługi    pracujący w danej grupie przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielowi z sąsiedniego  oddziału. Nauczyciel może wskazać innego pracownika obsługi zobowiązanego do przekazania dzieci.
 8. Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do oddziału. Dopuszczalne jest podzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących oddziałach, jeśli liczba dzieci w oddziale jest zbyt duża, aby nauczyciel zapewnił im należytą opiekę.
 9. Dyrektor Przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami Przedszkola omawia okoliczności i przyczyny wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom

PROCEDURA 6 Dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren Przedszkola.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. Wszyscy pracownicy placówki są zobowiązani do monitorowania osób wchodzących i wychodzących na teren przedszkola.
 2. W przypadku zauważenia osoby obcej lub zauważenia jej na terenie ogrodu przedszkolnego  pracownik przejmuje kontrolę nad tą osobą i prosi
   o podanie celu wizyty.
 3. Pracownik prowadzi osobę obca do osoby właściwej celowi wizyty.
 4. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant, odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka.
 5. W przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie i nie chce podać celu swojej wizyty, zachowuje się nienaturalnie bądź jest agresywna, pracownik natychmiast woła drugiego pracownika i powiadamia dyrektora, a w przypadku jego nieobecności pracownika wykonującego czynności administracyjne w przedszkolu.
 6. Bez względu na zakres wykonywanych czynności służbowych w nagłych przypadkach obowiązkiem każdego pracownika jest najpierw zapewnić bezpieczeństwa dzieciom.
 7. Każdy pracownik oraz rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązany dopilnować, by dokładnie zamykać za sobą drzwi wejściowe do placówki.
 8. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek interweniować, jeżeli zauważy na terenie przedszkola obcą osobę.
 9. Pracownicy przedszkola nie są upoważnieni do zezwolenia na jakąkolwiek kontrolę bez wiedzy i zgody dyrektora przedszkola lub   wyznaczonej przez niego osoby, dlatego osoby podające się za kontrolerów, przedstawicieli handlowych, inspektorów powinny być natychmiast odprowadzane do gabinetu dyrektora.

PROCEDURA 7 Dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć   dodatkowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci   odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
 2. Nauczyciel/ osoba prowadząca zajęcia odbiera dzieci od nauczyciela grupy i od tego momentu odpowiada za ich   bezpieczeństwo, aż do chwili przekazania dzieci pod opiekę nauczyciela po zakończeniu zajęć. Nauczyciel odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się samowolnego wychodzenia dzieci z zajęć.
 3. Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawianie dzieci bez opieki.
 4. Nauczyciel prowadzący grupę ma obowiązek zadbać aby dzieci wychodzące na zajęcia dodatkowe skorzystały z toalety, były przygotowane do wyjścia a po powrocie ma obowiązek sprawdzić stan liczebny dzieci. Nauczyciel prowadzący grupę ma obowiązek interesować się zachowaniem, postępami dziecka na tych zajęciach.
 5. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest zobowiązana do informowania nauczyciela prowadzącego grupę o postępach oraz zaistniałych sytuacjach ( min. wychowawczych), które miały miejsce w czasie trwania zajęć.
 6. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.

PROCEDURA 8 Dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka    objawów chorobowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i w przedszkolu z dnia 4 maja 2010r.,
  • Statut Przedszkola
 1. Chore dziecko nie powinno mieć kontaktu z innymi dziećmi i uczestniczyć w zajęciach, gdy:
 2. jego stan, wskazuje na złe samopoczucie o podłożu chorobowym;
 3. jego stan wymaga fachowej opieki;
 4. naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.
 5. Nauczyciel ma obowiązek natychmiast wezwać rodziców (opiekunów), jeśli zaobserwuje u dziecka:
 6. podwyższoną temperaturę;
 7. zmiany na skórze (wysypka, zmiany ropne, znaczne zaczerwienienia);
 8. ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaczerwienione a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
 9. wyraźne zmiany w zachowaniu – dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;
 10. problemy z oddychaniem, spowodowane bólem gardła, kaszlem;
 11. biegunkę, wymioty;
 12. symptomy chorób zakaźnych
 13. Nauczyciele po zaobserwowaniu widocznych zmian u dziecka natychmiast telefonicznie zawiadamiają rodziców lub prawnych opiekunów o jego stanie zdrowia.
 14. Nauczyciele w szczególnych przypadkach odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając im w tym czasie opiekę.
 15. Rodzice w krótkim czasie po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka, mają obowiązek odebrać je z przedszkola.
 16.  Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 17. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 18. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 19. W czasie trwania pandemii, opracowuje się procedury adekwatne do danej chwili.
 20. W przedszkolu w widocznym miejscu znajduje się informacja dla rodziców o następującej treści:
  Dzieci chore powinny pozostać w domu. Prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych  ( katar to także choroba!!!). Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Was o tym poinformujemy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były aktualne.  

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM OBOWIĄZUJĄCA
 w

PRYWATNYM PRZEDSZKOLU BAJKOWA POLANKA w POZNANIU

                                                       Preambuła

Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić wychowankom Prywatnego Przedszkola Bajkowa Polanka w Poznaniu harmonijny rozwój  w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki, praktykanci, stażyści  i wolontariusze dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw.   Pracownik placówki, praktykant, stażysta i wolontariusz traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie przez pracowników przedszkola, praktykantów, stażystów i wolontariuszy wobec dziecka.

Pracownicy ,praktykanci, stażyści i wolontariusze zobowiązani są do realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi placówki.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
 •  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku;
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, pkt 1 art. 6;

➔     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku;

➔     Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

 •  Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 •  Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku;
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 •  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ;
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych;

Rozdział I

           Objaśnienie terminów

§ 1

1.1.  Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy   o pracę lub umowy cywilno -prawnej .

1.2.  Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

1.3.  Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka,               w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.

1.4.  Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno- opiekuńczy.

1.5.  Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę.
 Krzywdzeniem jest:

                przemoc fizyczna– jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

                przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie          i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań , którym nie jest ono w stanie sprostać.

                przemoc seksualna – to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne dzieci, to aktywność seksualna z udziałem dziecka (do 15 roku życia) podjęta przez dorosłego, nastolatka lub dziecko. Sprawca ma przewagę wiekową, fizyczną lub intelektualną nad swoją ofiarą.

                zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego.

1.6.  Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora przedszkola, pracownik sprawujący nadzór nad jej realizacją w przedszkolu.

1.7.  Dane osobowe dziecka obejmują wszelką informacje umożliwiające jego identyfikację.

Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

                                         § 2

2.1. Postanowienia ogólne

2.1.1 Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.

2.1.2 W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy placówki podejmują rozmowę z rodzicami , przekazując informację na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

2.1.3 Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dzieci.

2.1.4 Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji między personelem, a dzieckiem oraz między dziećmi.

2.1.5 Rekrutacja pracowników placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady stanowią załącznik 1. do niniejszej polityki.

2.2.Kontakt fizyczny – dotykanie dzieci.

2.2.1  W sytuacji zajęć i zabaw personel przedszkola za zgodą dziecka i z jego inicjatywy: ma prawo przytulać dziecko, sadzać je na kolanach, trzymać na rękach, bezpośrednio pomagać dziecku w wykonywaniu ćwiczeń sprawnościowych, zadań ruchowych oraz zadań manualnych.

2.2.2  W sytuacji zagrożenia wypadkiem, kontuzją, urazem, itp., personel przedszkola ma prawo:

 •   zdecydowanie, ale nie gwałtownie odsunąć dziecko od źródła zagrożenia,
 •   wyprowadzić dziecko lub wynieść je w bezpieczne miejsce,
 •   stanowczo, ale nie gwałtownie odebrać dziecku przedmiot zagrażający jego zdrowiu,
 • o ile okoliczności pozwolą, powinien wyjaśnić dziecku przyczyny swoich działań.

2.2.3.  Na wypadek sytuacji ratowania zdrowia i życia dziecka wszyscy pracownicy placówki: są okresowo przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy dziecku, mają prawo i obowiązek w w/w okolicznościach udzielić bezpośredniej pomocy dziecku.

2.2.4.  W sytuacji wykonywania czynności pielęgnacyjnych personel przedszkola ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności pielęgnacyjne przy dziecku:

 • mycie i pielęgnacja intymnych okolic ciała dziecka, w sytuacji, gdy dziecko się zanieczyści/zmoczy – zmiana bielizny, ubranka, wymiana pieluszki dziecku,
 • ma obowiązek systematycznie dbać o czystość rąk i buzi dziecka,
 •  w zależności od stopnia samodzielności dziecka wyręcza je w tych działaniach, pomaga lub tylko kontroluje i wspiera wysiłki dziecka,
 •  zawsze uprzedza dziecko o potrzebie i konieczności wykonania przy nim czynności pielęgnacyjnych,
 • dziecko nigdy nie jest za zmoczenie się czy zanieczyszczenie karane, zawstydzane, ośmieszane,
 • wykonuje czynności pielęgnacyjne w sposób delikatny, spokojnie, bez pośpiechu – tak, aby dziecko czuło się w tych sytuacjach bezpiecznie.

2.2.5.  W sytuacjach: rozbierania, przebierania do snu, ubierania, personel placówki:

 • w przypadku dzieci bardziej samodzielnych służy im pomocą               w czynnościach ubierania i rozbierania – za ich zgodą,
 • dzieciom mniej zaradnym w w/w czynnościach pomaga w większym stopniu lub całkowicie je w nich wyręcza,
 •  wszystkie czynności wykonuje w sposób delikatny, spokojnie, bez zbędnego pośpiechu, dbając o komfort dziecka.

2.2.6.  W sytuacji leżakowania pracownicy przedszkola:

 •   w miarę możliwości respektują indywidualne przyzwyczajenia dziecka związane z odpoczynkiem i zasypianiem,
 • dzieci niespokojne, rozdrażnione – o ile tego potrzebują przed poobiednim odpoczynkiem – uspokajają jedynie delikatnie gładząc, trzymając za rękę, lekko kołysząc,
 • po leżakowaniu, jeśli istnieje konieczność wybudzenia dziecka, czynią to  w sposób delikatny, spokojny, zwracając się do niego po imieniu,

2.2.7.  W sytuacji spożywania posiłków personel przedszkola:

 •  nie zmusza dzieci do jedzenia,
 • zachęca dzieci do samodzielnego spożywania posiłku, swoją pomoc oferuje dzieciom, które o to poproszą,
 •  ma obowiązek nakarmić dzieci, które nie potrafią samodzielnie jeść,
 •  zapewnia spożywanie posiłków w spokojnej atmosferze: każde dziecko je w swoim tempie i tyle, ile chce,
 •  karmiąc dziecko, kładzie na łyżeczkę niewielką ilość pokarmu,
 •   karmiąc dziecko, jest zawsze zwrócony twarzą w jego kierunku.

§ 3

2.2.Język i równe traktowanie.

2.2.1  Personel placówki:

 • zawsze zwraca się do dziecka po imieniu,
 • traktuje dzieci z szacunkiem, uwzględniając ich godność i indywidualne potrzeby
 • mówi do dziecka spokojnie, nie podnosi głosu,
 • używa języka zrozumiałego dla dziecka, a zarazem poprawnego pod względem reguł językowych ,
 •  nie używa słów i wyrażeń niecenzuralnych,
 •  nie etykietuje dziecka, nie ośmiesza go i nie upokarza,
 •  nie używa wobec dziecka przemocy psychicznej, nie grozi dziecku i nie straszy, aby uzyskać posłuszeństwo – uprzedza dziecko o wszystkich swoich wobec niego zamierzeniach,
 • nie ocenia postępowania rodziców dziecka w jego obecności,
 • nigdy nie pozostawia dziecka bez wyjaśnienia – tłumaczy swoje decyzje,
 • nigdy nie pozostaje obojętnym na wyrażoną przez dziecko chęć nawiązania kontaktu, rozmowy,
 • zachęca dziecko do mówienia,
 • zachowuje poufność wobec informacji dot. dzieci, rodziców i opiekunów,
 • wszystkie dzieci traktuje jednakowo, bez względu na kolor skóry, pochodzenie, środowisko społeczne, tradycje kulturowe i religijne, status materialny, stan zdrowia, wygląd, zachowanie, itp.

§ 4

2.3. System motywacji dziecka stosowany w przedszkolu

2.3.1. Wszelkie działania są stosowane z uwzględnieniem praw dziecka  i poszanowaniem godności.

2.3.2. Stosowany w przedszkolu system ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań i eliminowanie negatywnych oraz wzmacnianie samooceny i regulację funkcjonowania grupy.

2.3.3. Dzieci znają obowiązujący w przedszkolu system.

2.3.4. Pracownicy zobowiązani są do motywowania dzieci, które będzie wynikało nie ze zdobycia zewnętrznych nagród, ale z chęci poznawania czegoś nowego, poszerzania wiedzy, rozwijania potencjału.

2.3.5. W przedszkolu stosuje się pochwały słowne, wskazywanie pozytywnego zachowania; dotykowe- związane z bezpośrednim kontaktem z dzieckiem (tj. pogłaskanie, przytulenie, posadzenie na kolanach)- zgodnie z potrzebą i wolą dziecka.

2.3.6. Konsekwencją niewłaściwego zachowania i/lub zagrażającego zdrowiu dziecka i innych jest odsunięcie go od zabawy/ danego zajęcia.

2.3.7.  Niedopuszczalne są kary: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie, krzyczenie), zmuszanie, negowanie uczuć, poniżanie i dyskryminowanie.

2.3.8. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.

2.3.9.  Rodzice zapoznali się z obowiązującymi w przedszkolu zasadami wymienionymi w pkt. 2.3.1. – 2.3.8.

§ 5

2.4 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

2.4.1 Na początku roku szkolnego opiekunowie na piśmie upoważniają osoby do odbierania dziecka z Przedszkola. Wskazują dane osobowe osoby upoważnionej, które przy odbiorze dziecka z przedszkola są weryfikowane przez nauczycieli.

2.4.2.Dziecko z Przedszkola odbierają osoby upoważnione i pełnoletnie.

2.4.3.Relacje opiekunów i dzieci są obserwowane przez nauczycieli pod kątem krzywdzenia dziecka.

2.4.4.Szczegółowe zasady odbierania dziecka z Przedszkola zawarte są  w „Procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola”.

§ 6

2.5 Transport i przemieszczanie się

2.5.1.  Dziecko opuszcza przedszkole jedynie w obecności rodzica lub pełnoletniej osoby upoważnionej do jego odbioru z placówki                     i spełniającego zarazem warunek trzeźwości i poczytalności.

2.5.2.  Wszystkie sytuacje związane z przemieszczaniem się dzieci po terenie przedszkola takie jak: zmiana pomieszczeń, zmiana grup, wchodzenie               i schodzenie ze schodów, wyjście i powrót z placu zabaw, odbywają się zawsze w obecności personelu.

2.5.3.  Dzieci w sytuacji przemieszczania się powinny być zawsze asekurowane przez personel przedszkola.

2.5.4.  Personel przedszkola zawsze uprzedza dziecko o konieczności zmiany miejsca, wyjaśnia jej przyczyny.

2.5.5.  W trakcie przemieszczania się – o ile nie ma ono na celu ochrony zdrowia lub życia dziecka – personel przedszkola dba o jego komfort, m.in. dostosowuje swoje tempo poruszania się do tempa dziecka, jeśli trzeba – trzyma za rękę.

Rozdział III
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

                      §7

3.1.Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez członków rodziny, rówieśników i innych

3.1.1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie odpowiedzialnej za koordynację polityki ochrony dzieci.

3.1.2.  Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem informuje dyrektora oraz rodziców (opiekunów prawnych) o stwierdzeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka.

3.1.3.  Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem sporządza notatkę – (według ustalonego wzoru – załącznik nr 2) opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.

3.1.4.  Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące: podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji; wsparcia, jakie placówka oferuje dziecku; skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

                                                              §8

3.1.1.  W przypadkach krzywdzenia dziecka przez członków rodziny, rówieśników  i innych osób dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: wychowawca dziecka, dyrektor, osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

3.1.2.  Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 7 ust. 3.1.4. Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu.

                                                           §9

3.1.1.  Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka przez osobę odpowiedzialną w przedszkolu za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem   z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

3.1.2.  Dyrektor informuje opiekunów dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno- opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty”).

3.1.3.  Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny (co stanowi załącznik nr 3) do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego        i Nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

3.1.4. W przypadku, gdy przemocy dopuszcza się wobec dziecka rodzic, każdy komu znane jest zdarzenie, ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby i sąd.

3.1.5.  Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.

3.1.6. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka,  a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

                                                         §10

3.1.1.   Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.

3.1.2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku   z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

                                                             §11

3.2.Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola.

3.2.1. Osoba będąca świadkiem sytuacji krzywdzenia dziecka powiadamia   o incydencie osobę odpowiedzialną za Politykę lub bezpośrednio dyrektora placówki.

3.2.2  W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: wychowawca dziecka, dyrektor, osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci. Zespół interwencyjny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

3.2.3 Dyrektor natychmiast izoluje dziecko od potencjalnego sprawcy.

3.2.4 Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, który jest przedstawiany opiekunom dziecka przez osobę odpowiedzialną za Politykę … w przedszkolu  z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

3.2.5  Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, sporządza protokół.          W przypadku, gdy doszło do naruszenia praw lub dobra dziecka dyrektor ma 14 dni kalendarzowych na zawiadomienie o zdarzeniu rzecznika dyscyplinarnego. Termin ten liczy się od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu.

3.2.6  W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez pracownika przestępstwa ściganego z urzędu, Dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury.

Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

                                                      §12

4.1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dziennik ustaw).

4.2.  Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

4.3.  Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

4.4.  Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym/Grupie Roboczej zespołu interdyscyplinarnego, powołanych     w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4.5. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka

                                                          §13

5.1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

5.2.  Nauczyciel przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji      o dziecku i jego sytuacji rodzinnej.

5.3.  Nauczyciel przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

5.4.  Nauczyciel przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

5.5.  Nauczyciel przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

                                                      §14

5.1.  W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.

5.2.  Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikowi placówki przygotować wybrane pomieszczenie przedszkola w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

                                                             §15

5.1.  Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

5.2.  W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

                                                                  §16

5.1.  Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego   w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

5.2.  Jeżeli wizerunek dziecka stanowi  szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka jest wymagana.

5.3. Rodzice są informowani o nieupublicznianiu zdjęć, filmów nagranych na terenie przedszkola z udziałem dzieci, pracowników placówki oraz pozostałych rodziców bez zgody zainteresowanych.

Rozdział VI

Zasady dostępu dzieci do internetu

                                                                     §17

6.1  Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

6.2  Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.

6.3  Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rozdział VII

Funkcjonowanie dzieci ze SPE

§18

7.1. Pod pojęciem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozumie się zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak  i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) oraz ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo) oraz dzieci zdolne.

7.2. Podstawowym aspektem pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest rzetelna diagnoza dziecka. Wszelkie formy indywidualizacji – dotyczące dzieci ze specjalnymi potrzebami powinny bazować na rozpoznawaniu      i wykorzystaniu potencjału dziecka do pokonywania deficytów oraz wspierania uzdolnień.

7.3.

Konieczne jest zgromadzenie o dziecku z SPE rzetelnej wiedzy,                         z wykorzystaniem różnych źródeł: informacji i zaleceń zawartych w opinii/orzeczeniu – właściwe rozumienie zaleceń jest podstawą do prawidłowego organizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego; informacji przekazywanych przez rodziców; informacji specjalistów – psychologa, pedagoga, w tym pedagoga specjalnego, logopedy, lekarza (pediatry bądź innego specjalisty), rehabilitanta, itp.; publikacji         i szkoleń.

7.4.Nauczyciel powinien dostosować metody i formy pracy z dzieckiem do jego możliwości, uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną poprzez działania:

 • dostosowanie sposobu komunikowania się z dzieckiem
 • dostosowanie czasu pracy
 • zmiana form aktywności
 • stosowanie metody poglądowości – umożliwienie poznawania wielozmysłowego;
 • dostosowanie liczby bodźców
 • zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych
 • powtarzanie reguł obowiązujących w grupie oraz jasne wyznaczanie granic
  i egzekwowanie ich przestrzegania.

                                                                   Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

  §19

8.1.  Dyrektor placówki wyznacza nauczyciela, jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu.

8.2.  Osoba, o której mowa w punkcie 8.1. , jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.

8.3.  Osoba, odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu, przeprowadza wśród pracowników przedszkola i rodziców, raz na rok, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 5 i nr 6 do niniejszej Polityki.

8.4.  W ankiecie pracownicy przedszkola i rodzice mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.

8.5.  Osoba, o której mowa w pkt. 8.1. niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki i rodziców ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje  dyrektorowi przedszkola.

8.6.  Dyrektor, w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola           i rodzicom nowe brzmienie Polityki.

                                                    Rozdział IX

Przepisy końcowe

                                                       §20

9.1  Polityka obowiązuje w placówce od dnia 15 lutego 2024r.

9.2  Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola               i rodziców, w szczególności poprzez udostępnienie na portalu komunikacyjnym dla pracowników i dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

Opracowanie:

Oliwia Białecka                                                                    Marta Hyziewicz

Zatwierdzono:

Dyrektor Placówki

Załącznik Nr 1

Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu

Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu w Prywatnym Przedszkolu “Bajkowa Polanka”

 1. Dyrektor poznaje dane kandydata, które pozwolą jak najlepiej poznać jego/jej  kwalifikacje, w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności. Osoby zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie oraz wolontariusze/ stażyści) muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i zapewnić im bezpieczeństwo. Placówka może żądać danych dotyczących:
  1. wykształcenia
  1. kwalifikacji zawodowych
  1. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/ kandydatki

          W każdym przypadku placówka musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależne od podstawy zatrudnienia. Placówka powinna znać:

 • imię (imiona) i nazwisko
  • datę urodzenia
  • dane kontaktowe osoby zatrudnianej
 • Placówka ma prawo poprosić kandydata o referencje od poprzedniego pracodawcy. Podstawą dostarczenia referencji jest zgoda kandydata/ kandydatki. W przypadku nieudzielenia tych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powinno to skutkować negatywnymi konsekwencjami dla osoby starającej się o pracę, na przykład odmową zatrudnienia jedynie na tej podstawie,
 • Przed dopuszczeniem osoby zatrudnionej do wykonywania obowiązków związanych z wychowaniem, edukacją, odpoczynkiem, opieką nad małoletnimi placówka jest zobowiązana sprawdzić osobę zatrudnioną w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (załącznik nr. 8). Placówka potrzebuje następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • pesel,
  • nazwisko rodowe,
  • imię ojca,
  • imię matki.

Wydruk z rejestru placówka przechowuje w aktach osobowych lub dokumentacji dotyczącej wolontariusza/ osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

 • Placówka pobiera od kandydata informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (załącznik nr 7).
 • Placówka wymaga oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.

Załącznik nr 2

                                               Notatka ze zdarzenia

Poznań. , ………………………

Imię nazwisko dziecka, grupa/oddział

……………………………………………………………………………………………..

Opis sytuacji, zdarzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 podpis pracownika

Załącznik nr 3

Wniosek o wgląd w sytuację rodziny

Poznań, dnia………………………….

Do Sądu Rejonowego w……………………………………..

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca:

…………………………………………………… (imię i nazwisko) ul…………………………………………………………………………………..

Uczestnicy postępowania:

…………………………………………………… (imię i nazwisko)

ul………………………………………………………………………………………..

rodzice małoletniej:………………………………………………………………………

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Wnoszę o:

1. Wgląd w sytuację małoletniej………………………………………………………. i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

Uzasadnienie:

Małoletnia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

………………………………………….

podpis osoby reprezentującej instytucję

Załącznik Nr 4 Karta interwencji

KARTA INTERWENCJI

1.  Imię i nazwisko dziecka, grupa/oddział

……………………………………………………………………………………………………….

2.  Przyczyna interwencji ( forma krzywdzenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

…………………………………………………………………………………………………………

4.  Opis działań podjętych przez pedagoga, wychowawcę.

Data…………………………………….

Działanie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  Spotkania z opiekunami dziecka.

Data……………………………………..

Działanie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  Forma podjętej interwencji.

a)  Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

b)  Wniosek o wgląd w sytuację dziecka.

    c)  Inny rodzaj interwencji. Jaki?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.  Dane dotyczące interwencji

 ……………………………………………………………………………

( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje)

Data interwencji ………………………………………..

8.  Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka je uzyskała, działania placówki ,działania rodziców.

Data………………………………………

Działanie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 5

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA dla PRACOWNIKÓW

1.      Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w placówce, w której pracujesz?

tak                 nie

2.      Czy zapoznałeś się z dokumentem Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

tak                 nie

3.      Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

tak                 nie

4.      Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

tak                 nie

5.      Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

tak                 nie

6.      Czy masz jakie uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

tak                 nie

Jeśli tak to jakie?……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Załącznik nr 6

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA dla RODZICÓW

1.      Czy zna Pani/Pan standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w placówce?

tak                 nie

2.      Czy zapoznała(ł) się Pani/Pan z dokumentem Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

tak                 nie

3.      Czy potrafi Pani/Pan rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

tak                 nie

4.      Czy wie Pani/Pan, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

tak                 nie

5.      Czy zdarzyło Pani/Panu zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez pracownika przedszkola lub innych rodziców?

tak                 nie

6.      Czy ma Pani/Pan jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

tak                 nie

Jeśli tak to jakie?……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 7

 Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci             

                                                                  ……………………………………………………………
                                                                   (miejsce i data)

Ja, ………………………………………………………………………………….. legitymujący(-a) się dowodem osobistym o nr ……………………………………………………………………………. oświadczam, że nie byłem(-am) skazany(-a) za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie. Oświadczam, że jestem świadomy(-a) konsekwencji złożenia nieprawdziwego oświadczenia. Ponadto oświadczam, że zapoznałem(-am) się z zasadami ochrony dzieci obowiązującej w Prywatnym Przedszkolu “Bajkowa Polanka”, ul. Polanka 7f, Poznań i zobowiązuję się do ich przestrzegania.


                                                       ……………………………………………………………………..

                                                                                           (podpis)

Załącznik nr 8

  Zakres danych pracownika/wolontariusza niezbędnych do sprawdzenia w              

              Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….

Data urodzenia: …………………………………………………………………….

Pesel: ………………………………………………………………………………….

Nazwisko rodowe: …………………………………………………………………

Imię ojca: ……………………………………………………………………………..

Imię matki: …………………………………………………………………………….

Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl


REGULAMIN

monitoringu wizyjnego

w Prywatnym Przedszkolu Bajkowa Polanka

w Poznaniu

 • 1 Akty prawne

Regulamin oparto na następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z poźn.zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.).
 • 2 Zasady funkcjonowania
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Bajkowa Polanka w Poznaniu, obszar objęty monitoringiem, reguły rejestracji i zapisu informacji, sposób ich zabezpieczania oraz możliwości udostępniania zgromadzonych danych.
 • 3 Obszar
 1. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące pomieszczenia:
  – sala dydaktyczna Misie,
  -sala dydaktyczna Krasnoludki,
  -sala dydaktyczna Smerfy,
  -sala dydaktyczna Sowy.
 2. Monitoring nie obejmuje: toalet, szatni, korytarz i placu przedszkolnego.
 • Obszary objęte monitoringiem wizyjnym oznakowane są tabliczkami informacyjnymi. Pracownicy Przedszkola oraz rodzice wychowanków zostali poinformowani o funkcjonowaniu monitoringu w Prywatnym Przedszkolu Bajkowa Polanka w Poznaniu.

 • 4 Cel
 1. Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu  jest:
 1. zwiększenie bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających na terenie obiektu,
 • ograniczenie zachowań i zdarzeń niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu
 1. życiu dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola oraz osób przebywających na terenie obiektu,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • pomoc w ustaleniu sprawców czynów nagannych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • ograniczenie dostępu do obiektu oraz terenu przynależnego osobom nieuprawnionym
 1. niepożądanym,
 • dochodzenie roszczeń oraz ochrona przed roszczeniami.
 • 5 Funkcjonowanie
 1. Monitoring wizyjny funkcjonuje 6:30-18:30.
 • Rejestruje tylko wizję na nośniku fizycznym.
3.Wszystkie  dane  rejestrowane  przez  monitoring  zapisywane  są  na  rejestratorze  danych
 i przechowywane przez 30 dni. Po tym terminie zapis się nadpisuje.
 • Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 • 6 Skład
 1. W skład monitoringu wizyjnego w Przedszkolu wchodzą:
 1. kamery rejestrujące umożliwiające identyfikację osób i obejmujące swoim zasięgiem jak największy obszar w salach,
 • urządzenie rejestrujące obraz na nośniku fizycznym,
 • monitor umożliwiający podgląd rejestrowany przez monitoring.
 • 7 Norma
 1. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji CCTV spełniające wymogi normy PN-EN 50132-7.
 • 8 Obsługa
 1. Dostęp do monitoringu oraz obrazu z monitoringu ma Administrator Danych Osobowych (ADO) i osoby przez niego upoważnione. Osoby upoważnione do obserwowania obrazu
 określa  rejestr  ustalonyprzez  ADO.  Rejestr  osób  upoważnionych  do  obserwowania
 i  odczytu  obrazu  monitoringu  stanowi  Załącznik nr 2. ,,Regulaminu monitoringu wizyjnego”.  
   
2.Centrum  nadzoru  nadmonitoringiem  znajduje  się  w  biurze przedszkola.

.

 • Przedszkole może zlecić firmom zewnętrznym przeprowadzenie serwisu monitoringu wizyjnego, dokonywanie napraw oraz rozbudowę monitoringu.
 • 9 Zabezpieczenie
 1. Zabezpieczenie danych z monitoringu polega na zgraniu zapisu na osobny nośnik fizyczny typu płyta cd, pendrive i umieszczeniu go w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Każdorazowe takie zabezpieczenie odbywa się wyłącznie na wniosek.
 • 10 Udostępnianie
 1. Dane z monitoringu mogą być udostępniane w formie oglądu za zgodą Administratora Danych Osobowych dla:
 1. wychowawców, nauczycieli w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych działań w tym zakresie,
 • pedagogów i psychologów w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring

formom   niedostosowania   społecznego  dzieci,   ich   zachowaniom                   dysfunkcyjnym,

a także udzielania właściwej pomocy ofiarom przemocy,

c) rodziców       dziecka,      zarówno       poszkodowanego       jak       i       sprawców                               czynu

niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo- opiekuńczych.

 • Zabezpieczony zapis na płycie cd, pendrive może zostać udostępniony tylko dla uprawnionych instytucji typu policja, sąd, prokuratura, w związku z prowadzonymi przez nich czynnościami prawnymi, wyłącznie na wniosek pisemny. Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego stanowi Załącznik nr 1 do ,,Regulaminu monitoringu wizyjnego”.
 • Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.
 • 11 Przekazanie materiału
 1. Zasady obowiązujące przy przekazaniu zapisu z materiałem archiwalnym organom ścigania:
 1. Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór nośnika na protokole przekazania. Protokół przekazania stanowi Załącznik nr 3 do ,,Regulaminu monitoringu wizyjnego”.
 • W pokwitowaniu odbioru zaznaczone są znaki nośnika tj. nagranie: dzień, miesiąc, rok.
 • Płyta zostaje zapakowana do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę uprawnioną ze strony udostępniającego (Dyrektor, Wicedyrektor).
 • Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez Dyrektora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje

Administrator Danych Osobowych.

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Administrator Danych Osobowych.
 • Niniejszy regulamin został wprowadzony i obowiązuje od dnia 01.09.2020

Załącznik nr 1 – Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego

Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego nr ……….

Dane wnioskodawcy

( imię nazwisko, adres,

telefon)

Data i miejsce

Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału z monitoringu wizyjnego

w Prywatnym Przedszkolu Bajkowa Polanka w Poznaniu z dnia .….…………………

Uzasadnienie wniosku

Podpis wnioskodawcy

Decyzja Administratora Danych Osobowych

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*

 • powodu…………………………………………………………………..………………..

(np. braku podstaw prawnych / możliwości naruszenia dóbr osobistych innych osób znajdujących się na zapisie z monitoringu)

Data i podpis ADO