a

bp@bajkowapolanka.pl

61 835 16 26 , +48 883 305 580

Adres

ul. Polanka 7 F 61-131 Poznań

Procedury

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRYWATNYM PRZEDSZKOLU BAJKOWA POLANKA W POZNANIU

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72;

Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, art. 19, art. 33;Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730 i 761);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055);

Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140);

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego – Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

Statut Przedszkola
Cel główny:

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać  niniejszego dokumentu.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

 • Dyrektor/organ prowadzący – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.
 • Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy  wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 • Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 • Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

Sposób prezentacji procedur: 

 • Udostępnienie dokumentu na stronie www.bajkowapolaka.pl lub/i INSO.
 • Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 • Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu lub na najbliższym po zmianach.

Dokonywanie zmian w procedurach:

             Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być  sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe:

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄ OD 01.09.2023

WYKAZ PROCEDUR;

PROCEDURA 1 Dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w  Przedszkolu.

PROCEDURA 2 Dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

PROCEDURA 3 Dotycząca organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu.

PROCEDURA 4 Dotycząca organizowania spacerów i wycieczek.

PROCEDURA 5 Dotycząca postępowania w razie wypadku na terenie    Przedszkola

PROCEDURA 6 Dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających       teren Przedszkola.

PROCEDURA 7 Dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć  dodatkowych.

PROCEDURA 8 Dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

PROCEDURA 1 Dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w  Przedszkolu.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Statut Przedszkola

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci i że w przypadku ich narażenia ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 3. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega w szczególności na chronieniu dzieci przed urazami, bólem, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega w szczególności na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.
 4. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie: wdrażania dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, w łazience, w szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze); właściwego komunikowania się z dziećmi;  właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom; znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach;  unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych;  zwierząt; roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych;  bezpieczeństwa w ruchu drogowym; nie oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagubienia się.
 5. Dziecku nie wolno: wychodzić samodzielnie z sali, z placu zbaw, z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej, łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania, narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.
 6. Nauczyciele mają obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu, wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, w szczególności wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego.
 7. Nauczyciele mają obowiązek zapoznania rodziców  z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za  nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodnie z obowiązującymi w grupie i przedszkolu zasadami.
 8. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących w placówce.
 9. Nauczyciel  ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu. Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu dla dzieci niebezpiecznym!
 10. Nauczyciele są zobowiązani do poinformowania rodziców o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 11. Rodzice lub osoby do tego upoważnione przyprowadzają dziecko do przedszkola, korzystając z dzwonka wewnętrznego informują pracowników przedszkola o gotowości dziecka do wejścia do sali.
 12. Rodzicom lub osobom do tego upoważnionym zabrania się pozostawiania dzieci samych w szatni.
 13. Rodzice lub osoby do tego upoważnione odbierają dziecko z szatni przedszkolnej, o ile przyjęte w danym czasie procedury nie stanowią inaczej.
 14. Przyprowadzanie dzieci  oraz odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby upoważnione przez nich pisemnie na drukach obowiązujących w przedszkolu złożonych na początku roku szkolnego u nauczycieli i przechowywanych w dokumentacji placówki.
 15. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela ( pełniąca popołudniową zmianę)  powinni nie tylko wiedzieć ale również widzieć kto  odbiera dziecko z przedszkola.
 16. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Procedura 2 dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.
 17. Dzieci przebywające na terenie placówki są objęte ciągłym dozorem i opieką i nie mogą być pozostawione bez opieki nauczyciela, pomocy nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 18. Nauczyciele mają wyznaczony harmonogram pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy, a spóźnienie należy zgłaszać dyrektorowi i podać jego  przyczynę.
 19. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze nauczyciela przejmującego dzieci w grupie. W przypadku spóźnienia lub nieobecności nauczyciela przejmującego dzieci w grupie dyrektor  ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora do sprawowania opieki nad dziećmi jest dla niego zobowiązujące.
 20. Gdy nauczyciel musi opuścić grupę np. wyjść do toalety, telefonu, itp., powierza opiekę nad dziećmi pomocy nauczyciela lub innemu upoważnionemu pracownikowi przedszkola, a swoją nieobecność ogranicza do minimum.
 21. W ciągu dnia wszyscy pracownicy są zobowiązani do monitorowania osób wchodzących i wychodzących z budynku przedszkola zgodnie z Procedurą 6 dotyczącą monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren Przedszkola.
 22. Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione) mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 23. Nauczyciel nie może podawać dziecku jakichkolwiek leków, za wyjątkiem leków ratujących życie. W sytuacji choroby dziecka, która nie jest chorobą zakaźną, a jest chorobą przewlekłą (cukrzyca, epilepsja etc.) rodzic upoważnia nauczyciela do stosowania odpowiedniego, uzgodnionego z lekarzem, postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Uzgodnienia zostają spisane w obecności dyrektora przedszkola, za zgodą nauczyciela.
 24. Obowiązkiem rodzica, opiekuna lub osoby upoważnionej do przyprowadzania dziecka jest sprawdzenie czy dziecko nie zabrało ze sobą niebezpiecznych przedmiotów, zabawek,  leków itp.
 25. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych grup opracowują wraz z dziećmi tzw. Kodeks przedszkolaka.   Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycie z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci
 26. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim, nauczyciel ma obowiązek poinformowania o tym dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka i postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami.
 27. Sale przedszkolne są objęte monitoringiem wizyjnym. Szczegółowe zasady zostały opisane w Regulaminie Monitoringu.

PROCEDURA 2 Dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Statut Przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 7:00 i odbierana do godz. 18:00. Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola. Rodzice są zobowiązani powiadomić przedszkole o nieobecności dziecka w danym dniu lub jego spóźnieniu do godz. 7:00
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. W czasie trwania pandemii dzieci nie mogą przynosić ze sobą przedmiotów zabieranych na salę.

 4. Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione) zobowiązani są przyprowadzać dzieci zdrowe.
 5. Dzieci mogą być przyprowadzane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców lub  prawnych opiekunów. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez upoważnioną przez nich osobę. Dokument upoważnienia jest własnoręcznie podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do nauczyciela grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez osobę inną niż rodzic lub opiekun prawny stanowi załącznik nr 1. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek w razie wątpliwości co do wiarygodności osoby, która odbiera dziecko, sprawdzenia zgodności danych w dokumencie tożsamości z danymi na pisemnym upoważnieniu rodziców.
 6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego do i odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe). O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie  informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie  dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 8. Nauczyciel każdej grupy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 9. Nauczyciel jako osoba posiadająca wiedzę z zakresu danych osobowych dotyczących dzieci zapisanych do przedszkola i rodziców jest zobowiązany do ochrony powyższych danych osobowych, zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych i odpowiada za jej naruszenie.
 10. Odbiór dziecka następuje do godziny 18.00. w przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do tej godziny, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczyciel oczekuje na przybycie rodzica (opiekuna prawnego) do godziny 18.30. Po tym czasie nauczyciel/ dyrektor powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

PROCEDURA 3 Dotycząca organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu (na plac zabaw ).

Podstawa prawna;

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. W ogrodzie przedszkolnym każdego pracownika oraz dzieci obowiązuje regulamin, który jest wywieszony w widocznym miejscu w ogrodzie.
 2. Codziennym obowiązkiem pracownika wyznaczonego przez dyrektora placówki
  ( pomoc nauczyciela z rannej zmiany) jest    sprawdzenie terenu ogrodu przedszkolnego (placu zabaw), który sprawdza stan techniczny sprzętów, czystość i bezpieczeństwo oraz w miarę możliwości likwiduje ewentualne zagrożenia.
 3. Pracownicy przedszkola, pomagają przy ubieraniu się i rozbieraniu   dzieci ( zwłaszcza dzieciom młodszym), a obowiązkiem nauczyciela jest ustalenie etapów tych czynności aby nie dochodziło do przegrzania dzieci. Nauczyciel dba o odpowiedni do pory roku i temperatury ubiór dzieci. Przed wyjściem na zewnątrz dzieci powinny skorzystać z toalety.
 • Nauczyciel przed wyjściem z budynku przelicza stan dzieci.
 • Dzieci ustawiają się parami i przechodząc z budynku do ogrodu przedszkolnego .
 • Obowiązkiem nauczyciela jest czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie przemarszu do,  oraz pobytu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizowanie   warunków   do bezpiecznej zabawy oraz jest odpowiedzialny za bezpośrednią opiekę nad swoją grupą.
 • Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których dyżuruje osoba dorosła. Podczas zabaw w ogrodzie dzieciom nie wolno oddalać się poza teren wyznaczony    przez nauczyciela.
 • Nauczyciel organizuje zajęcia na powietrzu tylko w warunkach atmosferycznych ku temu sprzyjających. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci mają obowiązek posiadać odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu oraz mieć dostęp do wody pitnej. Zabronione jest wychodzenie z dziećmi na powietrze w warunkach atmosferycznych nie sprzyjających zdrowemu  przebywaniu na powietrzu tj. przekroczone zanieczyszczenie powietrza, mróz, ulewny deszcz, burza itp.
 1. Dziecko może opuścić teren ogrodu przedszkolnego tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela   lub pomocy nauczyciela w celu przebrania się lub toalety.
 1. Dziecko może opuścić teren ogrodu przedszkolnego w przypadku odebrania go przez Rodzica lub osobę do tego upoważnioną.
 1. Nauczyciele przekazujący opiekę nad daną grupą innemu nauczycielowi bądź pomocy nauczyciela informują o aktualnym stanie liczbowym dzieci.
 1. Jeżeli dojdzie do wypadku dziecka nauczyciel lub pomoc nauczyciela udziela pomocy dziecku i zgłasza wypadek do dyrektora placówki. W tym czasie nauczyciel w zależności od okoliczności sprawuje opiekę nad grupą. Jeśli sam udziela pomocy poszkodowanemu dziecku powierza pozostałe dzieci pomocy nauczyciela, nauczycielowi innej grupy lub innemu upoważnionemu pracownikowi przedszkola.
 1. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy przedszkolnej, wszystkie nauczycielki czuwają nad bezpieczeństwem swojej grupy oraz mają baczenie na pozostałe dzieci i są zobowiązane reagować w przypadku zagrożenia lub niewłaściwego zachowania dzieci.
 2. Przed powrotem do obiektu przedszkolnego nauczyciel ustawia dzieci w pary tworząc kolumnę i sprawdza stan ilościowy dzieci.
 3. Furtka prowadząca na ogród musi być obowiązkowo zamknięta, a klucz w czasie przebywania dzieci w ogrodzie wyciągnięty z zamka.

PROCEDURA 4 Dotycząca organizowania spacerów i wycieczek

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. O każdorazowym wyjściu poza teren przedszkola tj. spacer lub wycieczka nauczyciel informuje  dyrektora oraz dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola. Uzupełnia w zeszycie wszystkie dane przed wyjściem z przedszkola.
 2. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.
 3. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz pomoc nauczyciela (na 10 dzieci co najmniej jedna osoba dorosła). W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze inna osoba wyznaczona przez dyrektora.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci podczas spacerów i wycieczek.
 5. W trakcie spaceru, wycieczki nauczyciel dba o to aby dzieci szły parami w kolumnie zwartej, para za parą. Jednocześnie osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.
 6. W przypadku wycieczki, która wiążę się z przejazdem środkami komunikacji miejskiej lub autokarem nauczyciel uzgadnia termin z dyrektorem przedszkola oraz wypełnia Kartę wycieczki, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 7. Organizacja wycieczek odbywa się za pisemną zgodą rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjściem / wyjazdem nauczyciel przygotowuje pisemną listę dzieci z numerem PESEL, imionami rodziców oraz telefonami kontaktowymi do nich oraz sporządza kartę wycieczki. Karta wycieczki powinna być podpisana przez kierownika wycieczki (wyznaczonego przez dyrektora/organizatora), wszystkich opiekunów, dyrektora przedszkola.  Opiekunowie i kierownik    wycieczki    powinni    podpisać,    że    biorą odpowiedzialność    za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.
 8. Przed wyjściem na spacer/wyjazdem na wycieczkę nauczyciel ustala z dziećmi zasady zachowania się podczas spaceru/ wycieczki.
 9. Obowiązkiem nauczyciela jest każdorazowe sprawdzanie liczebności grupy.
 10. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci po uprzednim przypomnieniu zasad przechodzenia przez jezdnię przechodzą sprawnie, parami: nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.
 11. Dzieci  w trakcie wycieczki powinny  posiadać kamizelki lub chusty.
 12. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka.
 13. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
 14. Po powrocie z wycieczki nauczyciel zgłasza powrót dyrektorowi przedszkola i przekazuje istotne informacje o tym co wydarzyło się podczas jej trwania.
 15. Niedopuszczalne jest organizowanie lub kontynuowanie wycieczki podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.

PROCEDURA 5  Dotycząca postępowania w razie wypadku.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. Nauczyciel albo inny pracownik przedszkola będący świadkiem wypadku lub poinformowany o wypadku, niezwłocznie udziela poszkodowanemu dziecku pomocy: w miarę możliwości udziela pierwszej pomocy przedmedycznej i wzywa karetkę pogotowia.
 2. Rodzaj udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku.
 3. W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki świadek wypadku lub osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika przedszkola. Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania karetki.
 4. Świadek wypadku nie może pozostawić poszkodowanego dziecka bez opieki do czasu przybycia karetki lub innego opiekuna.
 5. Świadek wypadku lub osoba, która dowiedziała się o wypadku, niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola o wypadku albo prosi innego pracownika o poinformowanie o zaistniałym  wypadku lub, w przypadku jego nieobecności na terenie placówki, kierownika.
 6. Dyrektor niezwłocznie informuje o wypadku rodziców albo prawnych opiekunów dziecka.
 7. W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania się przez nauczyciela zarówno    poszkodowanym,    jak    i    pozostałymi    dziećmi,    pracownik    obsługi    pracujący w danej grupie przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielowi z sąsiedniego  oddziału. Nauczyciel może wskazać innego pracownika obsługi zobowiązanego do przekazania dzieci.
 8. Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do oddziału. Dopuszczalne jest podzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących oddziałach, jeśli liczba dzieci w oddziale jest zbyt duża, aby nauczyciel zapewnił im należytą opiekę.
 9. Dyrektor Przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami Przedszkola omawia okoliczności i przyczyny wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom

PROCEDURA 6 Dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren Przedszkola.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. Wszyscy pracownicy placówki są zobowiązani do monitorowania osób wchodzących i wychodzących na teren przedszkola.
 2. W przypadku zauważenia osoby obcej lub zauważenia jej na terenie ogrodu przedszkolnego  pracownik przejmuje kontrolę nad tą osobą i prosi
   o podanie celu wizyty.
 3. Pracownik prowadzi osobę obca do osoby właściwej celowi wizyty.
 4. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant, odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka.
 5. W przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie i nie chce podać celu swojej wizyty, zachowuje się nienaturalnie bądź jest agresywna, pracownik natychmiast woła drugiego pracownika i powiadamia dyrektora, a w przypadku jego nieobecności pracownika wykonującego czynności administracyjne w przedszkolu.
 6. Bez względu na zakres wykonywanych czynności służbowych w nagłych przypadkach obowiązkiem każdego pracownika jest najpierw zapewnić bezpieczeństwa dzieciom.
 7. Każdy pracownik oraz rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązany dopilnować, by dokładnie zamykać za sobą drzwi wejściowe do placówki.
 8. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek interweniować, jeżeli zauważy na terenie przedszkola obcą osobę.
 9. Pracownicy przedszkola nie są upoważnieni do zezwolenia na jakąkolwiek kontrolę bez wiedzy i zgody dyrektora przedszkola lub   wyznaczonej przez niego osoby, dlatego osoby podające się za kontrolerów, przedstawicieli handlowych, inspektorów powinny być natychmiast odprowadzane do gabinetu dyrektora.

PROCEDURA 7 Dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć   dodatkowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Statut Przedszkola
 1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci   odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
 2. Nauczyciel/ osoba prowadząca zajęcia odbiera dzieci od nauczyciela grupy i od tego momentu odpowiada za ich   bezpieczeństwo, aż do chwili przekazania dzieci pod opiekę nauczyciela po zakończeniu zajęć. Nauczyciel odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się samowolnego wychodzenia dzieci z zajęć.
 3. Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawianie dzieci bez opieki.
 4. Nauczyciel prowadzący grupę ma obowiązek zadbać aby dzieci wychodzące na zajęcia dodatkowe skorzystały z toalety, były przygotowane do wyjścia a po powrocie ma obowiązek sprawdzić stan liczebny dzieci. Nauczyciel prowadzący grupę ma obowiązek interesować się zachowaniem, postępami dziecka na tych zajęciach.
 5. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest zobowiązana do informowania nauczyciela prowadzącego grupę o postępach oraz zaistniałych sytuacjach ( min. wychowawczych), które miały miejsce w czasie trwania zajęć.
 6. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.

PROCEDURA 8 Dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka    objawów chorobowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z 2010r., Dz. U. nr 161 z 2011r. ).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i w przedszkolu z dnia 4 maja 2010r.,
  • Statut Przedszkola
 1. Chore dziecko nie powinno mieć kontaktu z innymi dziećmi i uczestniczyć w zajęciach, gdy:
 2. jego stan, wskazuje na złe samopoczucie o podłożu chorobowym;
 3. jego stan wymaga fachowej opieki;
 4. naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.
 5. Nauczyciel ma obowiązek natychmiast wezwać rodziców (opiekunów), jeśli zaobserwuje u dziecka:
 6. podwyższoną temperaturę;
 7. zmiany na skórze (wysypka, zmiany ropne, znaczne zaczerwienienia);
 8. ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaczerwienione a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
 9. wyraźne zmiany w zachowaniu – dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;
 10. problemy z oddychaniem, spowodowane bólem gardła, kaszlem;
 11. biegunkę, wymioty;
 12. symptomy chorób zakaźnych
 13. Nauczyciele po zaobserwowaniu widocznych zmian u dziecka natychmiast telefonicznie zawiadamiają rodziców lub prawnych opiekunów o jego stanie zdrowia.
 14. Nauczyciele w szczególnych przypadkach odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając im w tym czasie opiekę.
 15. Rodzice w krótkim czasie po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka, mają obowiązek odebrać je z przedszkola.
 16.  Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 17. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 18. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 19. W czasie trwania pandemii, opracowuje się procedury adekwatne do danej chwili.
 20. W przedszkolu w widocznym miejscu znajduje się informacja dla rodziców o następującej treści:
  Dzieci chore powinny pozostać w domu. Prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych  ( katar to także choroba!!!). Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Was o tym poinformujemy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były aktualne.